Oferta Indywidualna

Oferta Indywidualna

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą.

Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.

Detektyw w trakcie wykonywania czynności , może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Detektyw przy wykonywaniu czynności jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa, zachować należytą staranność i rzetelność, a także zobowiązany jest zachować w tajemnicy źródła informacji, oraz okoliczności sprawy.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.

Wykonywanie czynności detektywistycznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa.

Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.

Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, oraz kto wykonuje czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji naraża się na odpowiedzialność karną zagrożoną grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2

fragmenty z Ustawy o Usługach Detektywistycznych

Doświadczenie Wiedza Skuteczność