szkolenia

KURS NA LICENCJĘ DETEKTYWA ZAWODOWEGO

KURS NA LICENCJĘ DETEKTYWA ZAWODOWEGO

Kurs na licencję detektywa zawodowego realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku (poz. 1638 ); w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym i trwa od 1-2 miesięcy. Nabór jest ciągły.
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
ochrona danych osobowych,
ochrona informacji niejawnych,
prawa i obowiązki detektywa,
przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
zapoznanie uczestników ze sprzętem detektywistycznym,

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. ukończyła 21 lat,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
8. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
9. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.